Thứ Bảy, 20/07/2024 | 10:35 AM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản cho cán bộ, đoàn viên thanh niên

Giúp cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên OSC Việt Nam nắm được những nội dung cơ bản của 6 bài học LLCT. Củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin thắng lợi vào công cuộc đổi mới, khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh.
Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản cho cán bộ, đoàn viên thanh niên gồm 6 bài (chuyên đề) do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phối hợp biên soạn, gồm:

Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam.

Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Bài 3: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.

Bài 4: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam.

Bài 5: Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bài 6: Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Việc triển khai học tập 6 bài học LLCT cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên là một hoạt động trọng tâm trong công tác giáo dục của tổ chức Đoàn, là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xế loại thi đua công tác Đoàn và PTTN năm 2015; Ban Thường vụ Đoàn OSC Việt Nam đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

Link download 6 bài lý luận chính trị

Quang Phác
12[3]  
To Top