Thứ Sáu, 09/06/2023 | 09:09 PM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Nghị quyết ĐHĐCĐ thuờng niên năm 2021 và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Chi tiết vui lòng download tại đây.
To Top