Thứ Sáu, 29/09/2023 | 02:53 PM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, vui lòng click vào các nội dung bên dưới để download:

To Top