Thứ Sáu, 09/06/2023 | 10:12 PM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam năm 2021

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (tài liệu sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến khi kết thúc Đại hội), vui lòng truy cập vào các đường link bên dưới để download:
 
Tài liệu bao gồm:
- Thư mời họp, xác nhận tham dự đại hội.

- Giấy Ủy quyền.

- Chương trình Đại hội.

- Thông báo về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

- Quy chế làm việc tại Đại hội

- Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS; Đơn đề cử; Đơn ứng cử; Sơ yếu lý lịch.

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

- Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán.

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

- Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT và BKS.

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

To Top