Thứ Năm, 21/09/2023 | 07:56 PM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam năm 2022

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam, vui lòng truy cập vào các đường link bên dưới để download:
Tài liệu bao gồm:
  - Thư mời họp, xác nhận tham dự đại hội.
  - Giấy Ủy quyền tham dự đại hội.
  - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.
  - Thông báo đề cử, ứng cử  bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.
  - Đơn đề cử ứng cử viên tham gia BKS OSC Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.
  - Đơn ứng cử ứng cử viên tham gia BKS OSC Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.
  - Mẫu SYLL của ứng cử viên tham gia BKS OSC Việt Nam.
  - Thông báo về phòng, chống Covid.
  - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022
  - Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán.
  - Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT và BKS
  - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận
  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
  - Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty.
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
  - Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
  - Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.
  - Thể lệ bầu cử thành viên BKS OSC Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.
To Top