Thứ Năm, 21/09/2023 | 08:00 PM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam năm 2023

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) kính gửi Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam, vui lòng truy cập vào các đường link bên dưới để download.
Tài liệu bao gồm:
  - Thư mời họp, xác nhận tham dự đại hội.

  - Giấy Ủy quyền tham dự đại hội.

  - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.

  - Thông báo đề cử, ứng cử  bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

  - Đơn đề cử ứng cử viên tham gia BKS OSC Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

  - Đơn ứng cử ứng cử viên tham gia BKS OSC Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

  - Mẫu SYLL của ứng cử viên tham gia BKS OSC Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

  - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

  - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

  - Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

  - Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.

  - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận.

  - Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT và BKS.

  - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

  - Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

  - Thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS OSC Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

  - Thông báo bổ sung về việc đề cử, ứng cử  bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

  - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

To Top