Chủ Nhật, 24/10/2021 | 03:41 AM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền vủa ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam. Nội dung chi tiết vui lòng download tại đây
To Top