Thứ Hai, 17/06/2024 | 08:00 PM

Đảng bộ OSC Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)

Sáng ngày 20/9/2014, Đảng bộ OSC Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Tham dự hội nghị có 200 cán bộ, đảng viên thuộc 16 Chi bộ trực thuộc; thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên Công ty; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị hạch toán phụ thuộc và Công ty con; Trưởng, phó các phòng (ban) chức năng Công ty; BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên từ Công ty đến các đơn vị; toàn thể hội viên Hội Cựu chiến binh và cán bộ, công nhân viên đang công tác tại Khối phòng ban Công ty.


Đồng chí Đỗ Thị Kim Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Thị Kim Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI); về thực hiện Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm và Đề án tổ chức Đảng bộ Ngoài nước….

Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty đã triển khai Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) của Đảng bộ Công ty; đồng thời chỉ đạo cấp ủy các Chi bộ trực thuộc phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội tại đơn vị phổ biến, quán triệt cho các đảng viên chưa được học tập và toàn thể cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, hội viên, người lao động tại đơn vị đảm bảo đúng thời gian quy định theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối.

Admin.

[1]234  
To Top