Chủ Nhật, 25/02/2024 | 06:06 AM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Đảng bộ OSC Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)

 Toàn cảnh buổi hội nghị học tập, triển khai và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI)
 Sáng ngày 08/9/2012, Đảng bộ OSC Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, triển khai và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Tham dự hội nghị có 265 cán bộ, đảng viên thuộc 16 Chi bộ trực thuộc; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị hạch toán phụ thuộc và Công ty con; Trưởng, phó phòng (ban) OSC Việt Nam; BCH Công đoàn cơ sở, BCH Đoàn Thanh niên của Công ty và các đơn vị trực thuộc, cùng toàn thể Hội viên Hội Cựu chiến binh OSC Việt Nam.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Đình Tiếp, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt các chuyên đề Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI), gồm: Kết luận về “Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992”; Kết luận về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”; Kết luận “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020”; Kết luận về “Tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Đồng thời nghe phổ biến một số thông tin về tình hình Biển Đông, quan điểm và chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về tranh chấp tại Biển Đông trong thời gian qua. 
 Đồng chí Nguyễn Đình Tiếp, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phổ biến, quán triệt các chuyên đề Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)
Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Phạm Duy Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phổ biến một số điểm cần lưu ý trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ngoài ra, tại Hội nghị, đồng chí Thái Hồng Cương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty đã thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh và một số hoạt động nổi bật của Đảng bộ, Công ty từ đầu năm đến nay; đồng thời quán triệt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhấn mạnh những khó khăn của nền kinh tế trong nước, thế giới tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành toàn diện vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Admin.
To Top