Thứ Bảy, 20/07/2024 | 11:08 AM

Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

Thực hiện công văn số 900/LĐLĐ ngày 15/01/2015 của Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT và công văn số 5961 ngày 31/12/2014 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu về việc triển khai cuộc thi viết“Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu đề nghị Công đoàn Giáo dục và các công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện cuộc thi theo các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thông qua cuộc thi, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh, thành phố, nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển đất nước vững mạnh, tăng cường khả năng tự vệ, bảo đảm toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia, tạo động lực thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

- Cuộc thi là một trong các hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ đề Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014.

2. Yêu cầu:

- Cuộc thi phải được triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả, thu hút đông đảo đối tượng tham gia.

- Phải xác định việc tham gia cuộc thi viết là trách nhiệm và nghĩa vụ của CNVCLĐ, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1.Đối tượng dự thi:

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (trừ lực lượng Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân).

2.Nội dung bài dự thi:

Nội dung thi: Trả lời 09 câu hỏi về nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hình thức: Thi viết (viết tay hoặc đánh máy, cỡ chữ 14 Times New Roman trên giấy A4).

3.Thời gian, số lượng và địa điểm nhận bài thi:

- Mỗi CĐCS nộp ít nhất 05 bài dự thi ( Riêng đối với Công đoàn Giáo dục ít nhất 150 bài, CĐCS OSC Việt Nam ít nhất 100 bài; Các CĐCS Cty CP PT Công viên Cây xanh và đô thị Vũng Tàu, CĐCS Cty CP Dịch vụ Môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu mỗi đơn vị ít nhất 50 bài.)

- Thời gian: chậm nhất ngày 14/4/2015

- Địa điểm nhận bài: Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu (102 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TPVT – vào cổng 100. ĐT: 3853545)

4.Yêu cầu đối với bài dự thi:

- Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4, đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển, trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ (nơi ở, nơi công tác) của người dự thi. Ngoài phong bì của bài dự thi ghi rõ: “Dự thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

- Bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

- Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

- Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 (một) bài dự thi.

*Lưu ý: Không nhận bài photo hoặc gửi qua mail.

5. Giải thưởng cuộc thi cấp tỉnh:

a) Giải tập thể:
- 01 giải nhất: 10.000.000 đồng
- 01 giải nhì: 7.000.000 đồng
- 02 giải ba, mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng
- 05 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng.

b) Giải cá nhân:
- 01 giải nhất: 6.000.000 đồng
- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng
- 05 giải ba, mỗi giải trị giá: 2.000.000 đồng
- 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 1.000.000 đồng.

c) Giải phụ:
- 01 giải người cao tuổi nhất tham dự cuộc thi: 500.000 đồng
- 01 giải người nhỏ tuổi nhất tham dự cuộc thi: 500.000 đồng

d) Hình thức khen thưởng:

- Đối với tập thể và cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba được tặng bằng khen của UBND tỉnh kèm theo trị giá giải thưởng.

- Đối với các giải thưởng khác, kèm theo trị giá giải thưởng là Giấy chứng nhận của ban Tổ chức cuộc thi tỉnh.

6. Câu hỏi cuộc thi:

Người dự thi viết bài thi bằng tiếng Việt trả lời 09 câu hỏi sau:

Câu 1: Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?

Câu 2: Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?

Câu 3: Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân…”. Bạn hãy nêu và phân tích ngắn gọn các quy định của Hiến pháp năm 2013 về những cách thức để Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước.

Câu 4: Những quy định nào của Hiến pháp năm 2013 thể hiện tư tưởng đại đoàn kết dân tộc?

Câu 5: Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? Điểm mới nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?

Câu 6: Những điểm mới, quan trọng về vị trí, chức năng của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân trong Hiến pháp năm 2013. Phân tích điểm mới về mối quan hệ giữa các cơ quan đó trongthực hiện quyền lực Nhà nước?

Câu 7: Cấp chính quyền địa phương quy định trong Hiến pháp năm 2013 gồm những cơ quan nào? Bạn hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với Nhân dân.

Câu 8: Hiến pháp năm 2013 quy định như thế nào về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với cử tri và Nhân dân?

Câu 9: “…Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” (trích Lời nói đầu Hiến pháp năm 2013).
Theo bạn, Nhà nước và mỗi người dân có trách nhiệm làm gì và làm như thế nào để thi hành và bảo vệ Hiến pháp?

(Riêng câu 09 viết không quá 1.000 từ tương đương 3 trang A4 viết tay hoặc đánh máy tính cỡ chữ 14 Times New Roman).

Gợi ý đáp án 1: Click tại đây
Gợi ý đáp án 2: Click tại đây

Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu

1[2]34  
To Top