Thứ Bảy, 29/01/2022 | 07:33 PM

Quan hệ cổ đông

Nghị quyết ĐHĐCĐ thuờng niên năm 2021 và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 22/07/2021 02:56 CH

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

xem thêm

Tờ trình về việc thông qua thể lệ bầu cử và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS công ty 22/06/2021 03:28 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Tờ trình về việc thông qua thể lệ bầu cử và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS công ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 22/06/2021 02:47 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo số 34/2021/TB-OSC ngày 21/06/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 22/06/2021 02:43 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền vủa ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm


Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top