Thứ Bảy, 01/04/2023 | 10:03 PM

Quan hệ cổ đông

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 22/06/2021 02:47 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo số 34/2021/TB-OSC ngày 21/06/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 22/06/2021 02:43 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền vủa ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Thông báo về việc thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 08/05/2021 06:59 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Thông báo về việc thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam năm 2021 22/04/2021 05:16 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (tài liệu sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến khi kết thúc Đại hội)

xem thêm


Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top