Chủ Nhật, 24/10/2021 | 04:16 AM

Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 08/05/2021 06:59 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Thông báo về việc thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam năm 2021 22/04/2021 05:16 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (tài liệu sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến khi kết thúc Đại hội)

xem thêm

Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 23/06/2020 10:43 SA

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

xem thêm

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam năm 2020 05/06/2020 05:41 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (tài liệu sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến khi kết thúc Đại hội).

xem thêm


Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top