Thứ Hai, 27/05/2024 | 08:38 PM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Thư ngỏ mời tham gia làm nhà đầu tư chiến lược của Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam

Căn cứ quyết định số 2609/BVHTTDL-KHTC, ngày 29/6/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) trân trọng kính mời các nhà đầu tư tham gia làm nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa, cụ thể như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

  1. Là nhà đầu tư có kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực: Du lịch, dịch vụ dầu khí, bất động sản; ưu tiên đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp có kinh nghiệm hoạt động trong nhiều lĩnh vực trên. Trong đó:
    - Có thời gian hoạt động tối thiểu là 5 năm (tính đến hết năm 2014).
    - Có kinh nghiệm hoạt động ít nhất là 05 năm trong các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty: Du lịch, dịch vụ dầu khí, bất động sản và thương mại.
 
  2. Có năng lực tài chính thể hiện ở các tiêu chí sau:
    - Vốn chủ sở hữu tại thời điểm đăng ký làm cổ đông chiến lược, tối thiểu 1.500 tỷ đồng.
    - Có lợi nhuận sau thuế dương trong ba năm liên tiếp (năm 2012, 2013, 2014) trước khi đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược.
    - Có hồ sơ chứng minh có đủ nguồn vốn để tham gia làm cổ đông chiến lược.

  3. Cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền về việc gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty. Có phương án cụ thể rõ ràng về việc hỗ trợ, phát triển Công ty sau khi cổ phần hóa trong một số lĩnh vực như: nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển các dự án kinh doanh bất động sản, thương mại dựa trên tiềm năng sẵn có của Công ty nhằm sử dụng tài sản của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

  4. Không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn tối thiểu 05 (năm) năm kể từ ngày Công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. 

  5. Đặt cọc 10% giá trị cổ phần đăng ký mua theo đúng quy định của pháp luật.

  6. Có kế hoạch cụ thể về sử dụng lao động, cam kết hỗ trợ doanh nghiệp bố trí việc làm và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách (Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp…) cho người lao động theo quy định của pháp luật khi chuyển sang Công ty cổ phần.

II. Hồ sơ đăng ký nhà đầu tư chiến lược: 

  1.   Văn bản bày tỏ mong muốn làm nhà đầu tư chiến lược với Công ty (tải mẫu văn bản tại đây )

  2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao hợp lệ), điều lệ tại thời điểm gần nhất.

  3. Hồ sơ giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

  4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2011, 2012, 2013, 2014 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015.

  5. Bản cam kết của người có thẩm quyền trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty.

  6. Phương án phát triển và kế hoạch hỗ trợ Công ty sau cổ phần hóa. 

  7. Các tài liệu thuyết minh khác.  

III. Thời gian gửi hồ sơ và địa chỉ liên hệ:

  1. Thời gian gửi hồ sơ: trước ngày 16/7/2015.

  2. Địa chỉ gửi hồ sơ và liên hệ:
- Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam 
- Địa chỉ: số 2 Lê Lợi, phường 1, Tp. Vũng Tàu
- Người nhận hồ sơ: Bà Dương Thị Kim Oanh, Trưởng phòng Chiến lược-Tiếp thị
          Điện thoại: 0913948633            Email: oanhdtk@oscvn.com

Công ty sẽ xem xét hồ sơ đăng ký của các nhà đầu tư và thông báo thời gian làm việc cụ thể (nếu cần) về phương án phát triển và kế hoạch hỗ trợ của  nhà đầu tư đối với Công ty sau khi cổ phần hóa. 

Các nhà đầu tư có thể tìm hiểu thông tin tại website www.oscvn.com.

Trân trọng !
To Top