Chủ Nhật, 03/03/2024 | 11:31 PM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam

Điều lệ quy định về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam và được thông qua hợp lệ theo nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức ngày 22 tháng 12 năm 2015. Vui lòng download tài liệu tại đây.
To Top