Thứ Hai, 17/06/2024 | 07:39 PM

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

  • Kinh doanh dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống và dịch vụ lữ hành. Đối với dịch vụ lưu trú, tập trung vào các thành phố lớn và các vùng trọng điểm du lịch.
  • Mở rộng thị trường kinh doanh cả trong và ngoài nước; đối với khách hàng nước ngoài tập trung vào các thị trường: Úc, Châu Âu, Đông Á và Đông Nam Á.
  • Tăng trưởng thông qua việc phối hợp nhiều phương thức, bao gồm mua lại/sáp nhập doanh nghiệp trong ngành, liên doanh/liên kết bằng nhượng quyền thương hiệu, mở rộng thị trường, sản phẩm/dịch vụ chủ yếu và khách hàng mục tiêu.


To Top