Thứ Hai, 15/07/2024 | 08:37 AM

Quan hệ cổ đông

Bản cung cấp thông tin Ông Trần Quang Hùng - Thành viên Ban Kiểm soát OSC Việt Nam 09/09/2017 10:29 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Bản cung cấp thông tin của ông Trần Quang Hùng - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần I thông qua theo Nghị quyết số 365/2017/NQ-OSC-ĐHĐCĐBT ngày 08/9/2017.

xem thêm

Công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam 08/09/2017 08:54 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) kính gửi Quý cổ đông công văn 645/CV-OSCVN công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

OSC Việt Nam thông báo về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ 07/09/2017 07:23 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) kính gửi Quý cổ đông thông báo số 642/TB-OSCVN ngày 07/9/2017 của OSC Việt Nam về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của OSC Việt Nam.

xem thêm

Công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của OSC Việt Nam 07/09/2017 11:20 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) kính gửi Quý cổ đông công văn số 641/2017/CV-OSCVN ngày 07/9/2017 của OSC Việt Nam về việc công bố thông tin giao dịch mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của OSC Việt Nam.

xem thêm

123456[7]89  

Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top